ثبت نام

 
  دانش آموز مدرسه هستم
پایه ظرفیت کل ظرفیت باقی مانده
1 20 0
2 20 8
3 20 2
4 20 12
5 20 16
6 20 12
  دانش آموز جدیدالورود هستم
پیگیری ثبت نام