نکات دستوری فارسی

نکات دستوری فارسی

ردیفعنوانتاریخ انتشاربازدید
1متمّم۱۳۹۷/۰۱/۲۰50
2فعل لازم و فعل متعدی۱۳۹۶/۱۲/۰۶67
3مفعول۱۳۹۶/۱۱/۲۴78
4یاد آوری فعل ۱۳۹۶/۱۱/۰۲76
5واژه آموزی ۱۳۹۶/۰۹/۲۷100
6حروف ربط۱۳۹۶/۰۹/۰۱29
7اجزای شعر۱۳۹۶/۰۸/۰۶13
8کلمات هم آوا۱۳۹۶/۰۷/۲۹29
9منادا و ندا۱۳۹۶/۰۷/۱۶43
10نهاد و گزاره۱۳۹۶/۰۷/۱۲34
11موصوف و صفت۱۳۹۶/۰۷/۱۲51