نکات دستوری فارسی

نکات دستوری فارسی

ردیفعنوانتاریخ انتشاربازدید
1متمّم۱۳۹۷/۰۱/۲۰155
2فعل لازم و فعل متعدی۱۳۹۶/۱۲/۰۶160
3مفعول۱۳۹۶/۱۱/۲۴177
4یاد آوری فعل ۱۳۹۶/۱۱/۰۲151
5واژه آموزی ۱۳۹۶/۰۹/۲۷179
6حروف ربط۱۳۹۶/۰۹/۰۱53
7اجزای شعر۱۳۹۶/۰۸/۰۶14
8کلمات هم آوا۱۳۹۶/۰۷/۲۹54
9منادا و ندا۱۳۹۶/۰۷/۱۶58
10نهاد و گزاره۱۳۹۶/۰۷/۱۲58
11موصوف و صفت۱۳۹۶/۰۷/۱۲70