گردش علمی پسران مهرآیینی به مناسبت روز زمین پاک

گردش علمی پسران مهرآیینی به مناسبت روز زمین پاک

شنبه ، 2 اردیبهشت 1396

روز شنبه مورخ 1396/2/2 پسران مهرآیینی به مناسبت روز زمین پاک، به آغوش طبیعت رفتند، سفره ی سلامت پهن کردند، نقاشی گروهی برروی پارچه کشیدند و به نشان بازیافت در لوله های دستمال به دلخواه گیاهی را کاشتند و در نهایت زباله ها را جمع آوری نمودند و شعار جهانی روز زمین پاک را سر دادند.

گردش علمی پسران مهرآیینی به مناسبت روز زمین پاکگردش علمی پسران مهرآیینی به مناسبت روز زمین پاک

گردش علمی پسران مهرآیینی به مناسبت روز زمین پاک

برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.