اردوی تفریحی و سیاحتی مهرآیین

اردوی تفریحی و سیاحتی مهرآیین

چهارشنبه ، 20 اردیبهشت 1396

شن های ساحل مروارید خزر پذیرای پسرانمان در 19 اردیبهشت ماه 1396 بود.

سعی ما به ماندگار شدن این خاطره در ذهن پسرانمان بود.

همیشه شادی میهمان قلب شما باشد.

اردوی تفریحی و سیاحتی مهرآیین

اردوی تفریحی و سیاحتی مهرآیین

اردوی تفریحی و سیاحتی مهرآیین

برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری مراجعه فرمایید .