اردوی تفریحی و سیاحتی مهرآیین

اردوی تفریحی و سیاحتی مهرآیین

شن های ساحل مروارید خزر پذیرای پسرانمان در 19 اردیبهشت ماه 1396 بود.

سعی ما به ماندگار شدن این خاطره در ذهن پسرانمان بود.

همیشه شادی میهمان قلب شما باشد.

اردوی تفریحی و سیاحتی مهرآیین

اردوی تفریحی و سیاحتی مهرآیین

اردوی تفریحی و سیاحتی مهرآیین

برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری مراجعه فرمایید .