نمایشگاه هفته دفاع مقدس

نمایشگاه هفته دفاع مقدس

سه شنبه ، 3 مهر 1397

نمایشگاه هفته دفاع مقدس

هفته دفاع مقدس همچون نگینی تا همیشه زمان، بر تارک تاریخ حماسه و ایثار و پایداری آزادگان جهان می‌درخشد.

نمایشگاه هفته دفاع مقدس

نمایشگاه هفته دفاع مقدس

نمایشگاه هفته دفاع مقدس

نمایشگاه هفته دفاع مقدس