دانش آموزان برتر مسابقات علمی بسیج کشوری

دانش آموزان برتر مسابقات علمی بسیج کشوری

چهارشنبه ، 27 اردیبهشت 1396

روزچهارشنبه مورخ 1396/02/27 از طرف مدیریت دبستان به دانش آموزان برتر مسابقات علمی بسیج کشوری، هدایایی اهدا گردید.

دانش آموزان برتر مسابقات علمی بسیج کشوریدانش آموزان برتر مسابقات علمی بسیج کشوری

 

دانش آموزان برتر مسابقات علمی بسیج کشوری