كارگاه اختصاصى جناب آقاى دكتر عالمیان در دبستان مهرآیین

كارگاه اختصاصى جناب آقاى دكتر عالمیان در دبستان مهرآیین

پنجشنبه ، 23 شهریور 1396

حضور دکتر عالمیان در مجموعه مهرآیین

روز پنجشنبه مورخ 1396/06/23 در مجموعه مدارس مهرآيين، كارگاه اختصاصى استاد ارجمند دانشمند گرامى  جناب آقاى دكتر وحيد عالميان برگزار گردید. دانشمند و رياضى دان  پر افتخار  كشورمان  
ايشان معاون آمار، برنامه ريزي و بودجه  وزارت آموزش و پرورش
مجري پياده سازي برنامه درسي رياضي
ناظر تمام نرم افزارهاي آموزشي و كمك آموزشي مرتبط با رياضي وزارت آموزش و پرورش
رئيس شوراي برنامه ريزي رياضي - سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
رئيس گروه رياضي – سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
عضو هيئت علمي سازمان پژوهش و برنامه ريزي وزارت آموزش و پرورش و .....
همچنين مؤلف :
کتابهاي درسي
- رياضيات اول ابتدايي - انتشارات وزارت آموزش و پرورش
- رياضيات دوم ابتدايي - انتشارات وزارت آموزش و پرورش
- رياضيات سوم ابتدايي - در مرحله چاپ انتشارات وزارت آموزش و پرورش
- رياضيات ششم ابتدايي - انتشارات وزارت آموزش و پرورش
- رياضيات پايه هفتم (اول متوسطه مبتني بر ساختار جديد آموزشي) در مرحله چاپ انتشارات وزارت آموزش و پرورش
- رياضيات سال اول دبيرستان – انتشارات وزارت آموزش و پرورش
- رياضيات سال دوم دبيرستان – انتشارات وزارت آموزش و پرورش
- حسابان سال سوم دبيرستان – انتشارات وزارت آموزش و پرورش
- حساب ديفرانسيل و انتگرال پيش دانشگاهي - انتشارات وزارت آموزش و پرورش

كارگاه اختصاصى جناب آقاى دكتر عالمیان در دبستان مهرآیین

كارگاه اختصاصى جناب آقاى دكتر عالمیان در دبستان مهرآیین

كارگاه اختصاصى جناب آقاى دكتر عالمیان در دبستان مهرآیین

كارگاه اختصاصى جناب آقاى دكتر عالمیان در دبستان مهرآیین