اطلاعیه ی برگزاری جلسه تخصصی اولیای پایه سوم و پنجم با آموزگار مربوطه

اطلاعیه ی برگزاری جلسه تخصصی اولیای پایه سوم و پنجم با آموزگار مربوطه

شنبه ، 13 آبان 1396

اطلاعیه در مورد برگزاری جلسه تخصصی اولیای پایه اول با آموزگار مربوطه

جلسه ی تخصصی  اولیای پایه سوم و پنجم با آموزگار مربوطه، طبق جدول زمانی ارائه شده در ادامه مطلب برگزار می گردد.

اطلاعیه ی برگزاری جلسه تخصصی اولیای پایه سوم و پنجم با آموزگار مربوطه

توجه:

اولیای عزیز لطفاً به موارد زیر توجه فرمایید:

1- از آوردن دانش آموزان اکیداً خودداری فرمایید.

2- به ساعت جلسه توجه نموده، چون جلسه رأس ساعت یاد شده شروع و پایان می پذیرد.