نمایش مهارت های حرکتی پسران مهرآیینی در حیاط پویا

نمایش مهارت های حرکتی پسران مهرآیینی در حیاط پویا

نمایش مهارت های حرکتی پسران مهرآیینی در حیاط پویا

از آن جایی که بازی نیاز اولیه ی کودک می باشد. پسران مقطع پیش دبستان، هر روز به حیاط پویای مدرسه می روند و مهارت های حرکتی خود را تقویت می کنند.

نمایش مهارت های حرکتی پسران مهرآیینی در حیاط پویا

نمایش مهارت های حرکتی پسران مهرآیینی در حیاط پویا

نمایش مهارت های حرکتی پسران مهرآیینی در حیاط پویا

نمایش مهارت های حرکتی پسران مهرآیینی در حیاط پویا