کارگاه کشاورزی نوآموزان مقطع پیش دبستان

کارگاه کشاورزی نوآموزان مقطع پیش دبستان

کارگاه کشاورزی نوآموزان مقطع پیش دبستان

روز یکشنبه پسران باهوش مقطع پیشدبستان به کارگاه کشاورزی رفتند و با دستان کوچک و قشنگشان بذر کاهو را در خاک پاشیدند.

کارگاه کشاورزی نوآموزان مقطع پیش دبستان

کارگاه کشاورزی نوآموزان مقطع پیش دبستان

کارگاه کشاورزی نوآموزان مقطع پیش دبستان

کارگاه کشاورزی نوآموزان مقطع پیش دبستان

کارگاه کشاورزی نوآموزان مقطع پیش دبستان

کارگاه کشاورزی نوآموزان مقطع پیش دبستان

کارگاه کشاورزی نوآموزان مقطع پیش دبستان