کارگاه کشاورزی نوآموزان مقطع پیش دبستان

کارگاه کشاورزی نوآموزان مقطع پیش دبستان

یکشنبه ، 23 مهر 1396

کارگاه کشاورزی نوآموزان مقطع پیش دبستان

روز یکشنبه پسران باهوش مقطع پیشدبستان به کارگاه کشاورزی رفتند و با دستان کوچک و قشنگشان بذر کاهو را در خاک پاشیدند.

کارگاه کشاورزی نوآموزان مقطع پیش دبستان

کارگاه کشاورزی نوآموزان مقطع پیش دبستان

کارگاه کشاورزی نوآموزان مقطع پیش دبستان

کارگاه کشاورزی نوآموزان مقطع پیش دبستان

کارگاه کشاورزی نوآموزان مقطع پیش دبستان

کارگاه کشاورزی نوآموزان مقطع پیش دبستان

کارگاه کشاورزی نوآموزان مقطع پیش دبستان