روز جهانی استاندارد

روز جهانی استاندارد

شنبه ، 22 مهر 1396

روز جهانی استاندارد

22 مهر به نام روز جهانی استاندارد نام گذاری شده است.

به همین مناسبت پسران مهرآیینی نمایشگاهی شامل کالاهایی که برچسب استاندارد دارند برگزار کردند و معلمان مربوطه توضیحات لازم را در خصوص نام گذاری روز جهانی استاندارد، تعریف استاندارد، تاریخچه استاندارد در ایران و اهمیت استاندارد ارائه دادند.

روز جهانی استاندارد

روز جهانی استاندارد

روز جهانی استاندارد

روز جهانی استاندارد

روز جهانی استاندارد

روز جهانی استاندارد