آشنایی دانش آموزان با اداره پست در هفته پست

آشنایی دانش آموزان با اداره پست در هفته پست

روز چهارشنبه مورخ 1396/7/19 به مناسبت هفته پست یکی از کارشناسان اداره پست شهرستان رشت با حضور در دبستان مهرآیین، انواع خدمات و سرویس های نوین پستی را برای دانش آموزان تشریح نمودند.

آشنایی دانش آموزان با عملکرد اداره پست در هفته پست

در این مراسم دانش آموزان علاوه بر نحوه صحیح آدرس نویسی با آرم شرکت ملی پست نیز آشنا شدند.

آشنایی دانش آموزان با عملکرد اداره پست در هفته پست

آشنایی دانش آموزان با عملکرد اداره پست در هفته پست

آشنایی دانش آموزان با عملکرد اداره پست در هفته پست

آشنایی دانش آموزان با عملکرد اداره پست در هفته پست

آشنایی دانش آموزان با عملکرد اداره پست در هفته پست

آشنایی دانش آموزان با عملکرد اداره پست در هفته پست