اطلاعیه مربوط به عکس پرسنلی دانش آموزان

اطلاعیه مربوط به عکس پرسنلی دانش آموزان

یکشنبه ، 16 مهر 1396

اطلاعیه مربوط به عکس پرسنلی دانش آموزان

قابل توجه اولیای گرامی،

لطفاً شش قطعه عکس پرسنلی 4*3 (پشت زمینه سفید با لباس کامل فرم) تا روز چهارشنبه مورخ 1396/7/19 به کلاس ارسال فرمایید.

با تشکر