تحویل کتاب های ICDL دانش آموزان

تحویل کتاب های ICDL دانش آموزان

با توجه به شروع کلاس های فوق برنامه، کتاب های مربوط به درس ICDL دانش آموزان تحویل داده شد.

تحویل کتاب های ICDL دانش آموزان

تحویل کتاب های ICDL دانش آموزان

تحویل کتاب های ICDL دانش آموزان

تحویل کتاب های ICDL دانش آموزان

تحویل کتاب های ICDL دانش آموزان

تحویل کتاب های ICDL دانش آموزان