پنل کلاس 62

پنل کلاس 62

کلاس ما تکه ای کوچک از بهشت زمین است که در آن با هم شادی آموختن را تجربه می کنیم؛ در این بین سعی می کنیم با تفکر، مشارکت فعال، خلاقیت و پرسشگری به یادگیری اکتشافی بپردازیم تا به این ترتیب درکی واقعی از آموخته هایمان داشته باشیم و توانایی های ذهنی خود را تقویت کنیم.