گالری

گالری

ردیفعنوانتاریخ انتشار
1تثبیت تقارن و قرینه۱۳۹۷/۰۹/۱۷
2ن نجّاری،ن نرده۱۳۹۷/۰۹/۱۷
3کارگاه، علوم، گیاهان. سبزیجات، رنگهای گیاهی۱۳۹۷/۰۹/۱۶
4روزمعلولین گرامی باد۱۳۹۷/۰۹/۱۶
5ر مثل مادر۱۳۹۷/۰۹/۱۶
6کارت بازی با نشانه ها۱۳۹۷/۰۹/۰۹
7ایجاد انگیزه برای (ت)۱۳۹۷/۰۹/۰۹
8ایجاد انگیزه نشانه (او_و)۱۳۹۷/۰۹/۰۹
9ایجاد انگیزه برای نشانه (سـ س)۱۳۹۷/۰۹/۰۲
10ایجاد انگیزه نشانه مـ م۱۳۹۷/۰۹/۰۲
11ایجاد انگیزه نشانه (بـ ب)۱۳۹۷/۰۹/۰۲
12تحقیقات جانوران ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
13دیکته آردی،برای نشانه (د) ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
14تکلیف مهارتی ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
15دیکته پای تخته ای ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
16مفهوم عدد،با چینه ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
17دیکته اول من دیکته بادکنکی۱۳۹۷/۰۸/۱۳
18کلاژه صدای آا ۱۳۹۷/۰۸/۱۰
19درس تقارن ۱۳۹۷/۰۸/۱۰
20شروع تدریس صدای آ ا۱۳۹۷/۰۸/۰۶
21بازی با آب ،درصدای آ ا۱۳۹۷/۰۸/۰۶
22انگیزه صدای ( آ ا )۱۳۹۷/۰۸/۰۶
23جشن انار، نگاره دهم، شعر انار۱۳۹۷/۰۸/۰۲
24تکلیف مهارتی ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
25جشن قرآن ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
26ریاضی و چوب خط۱۳۹۷/۰۷/۲۹
27زنگ ریاضی ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
28سالم باش، شاد باش ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
29تقویت عضلات ظریف ،تکلیف مهارتی ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
30تقویت مهارت دست ورزی شابلون کشی. ریاضی۱۳۹۷/۰۷/۲۴
31علوم. حواس پنجگانه، آزمایش، شادابی۱۳۹۷/۰۷/۲۴
32مهارت برای تقویت چشم ودست۱۳۹۷/۰۷/۲۴
33روزجهانی کودک ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
34روز جهانی کودک مبارک۱۳۹۷/۰۷/۱۶
35تکلیف مهارتی ،گره زدن۱۳۹۷/۰۷/۱۶
36علوم. مشاهده ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
37جدول شگفت انگیز ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
38الگویابی با ماکارونی۱۳۹۷/۰۷/۱۶