منادا و حرف ندا

منادا و حرف ندا

هرگاه کسی یا چیزی را با آهنگی خاص مورد مخاطب قرار دهیم ، به آن منادا گویند.

مثال : سعدیا، مرد نکو نام نمیرد هرگز / مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. ( 4 جمله )

نکته  : منادا معمولاً با حروف ندا همراه است. ( ای ، یا  )  ای ایران ، دوستت دارم .  خدایا، مرا در زندگی موفّق بگردان.

نکته   : گاهی منادا بدون حرف ندا می آید. نیما، غم دل گو که غریبانه بگرییم. ( 3 جمله )

نکته  :  گاهی حرف ندا وجود دارد ولی منادا حذف شده است.

  ای نام تو بهترین سرآغار. ( ای خدا ، نام تو بهترین سرآغاز است. ) 2 جمله

نکته   :   منادا  در شمارش جمله به حساب می آید.