نکات دستوری فارسی

نکات دستوری فارسی

ردیفعنوانتاریخ انتشاربازدید
1متمّم۱۳۹۷/۰۱/۲۰84
2فعل لازم و فعل متعدی۱۳۹۶/۱۲/۰۶106
3مفعول۱۳۹۶/۱۱/۲۴105
4یاد آوری فعل ۱۳۹۶/۱۱/۰۲100
5واژه آموزی ۱۳۹۶/۰۹/۲۷131
6حروف ربط۱۳۹۶/۰۹/۰۱32
7اجزای شعر۱۳۹۶/۰۸/۰۶14
8کلمات هم آوا۱۳۹۶/۰۷/۲۹47
9منادا و ندا۱۳۹۶/۰۷/۱۶45
10نهاد و گزاره۱۳۹۶/۰۷/۱۲43
11موصوف و صفت۱۳۹۶/۰۷/۱۲53