نکات دستوری فارسی

نکات دستوری فارسی

ردیفعنوانتاریخ انتشاربازدید
1متمّم۱۳۹۷/۰۱/۲۰41
2فعل لازم و فعل متعدی۱۳۹۶/۱۲/۰۶58
3مفعول۱۳۹۶/۱۱/۲۴67
4یاد آوری فعل ۱۳۹۶/۱۱/۰۲65
5واژه آموزی ۱۳۹۶/۰۹/۲۷91
6حروف ربط۱۳۹۶/۰۹/۰۱29
7اجزای شعر۱۳۹۶/۰۸/۰۶13
8کلمات هم آوا۱۳۹۶/۰۷/۲۹29
9منادا و ندا۱۳۹۶/۰۷/۱۶43
10نهاد و گزاره۱۳۹۶/۰۷/۱۲34
11موصوف و صفت۱۳۹۶/۰۷/۱۲51