نکات دستوری فارسی

نکات دستوری فارسی

ردیفعنوانتاریخ انتشاربازدید
1متمّم۱۳۹۷/۰۱/۲۰202
2فعل لازم و فعل متعدی۱۳۹۶/۱۲/۰۶208
3مفعول۱۳۹۶/۱۱/۲۴220
4یاد آوری فعل ۱۳۹۶/۱۱/۰۲185
5واژه آموزی ۱۳۹۶/۰۹/۲۷215
6حروف ربط۱۳۹۶/۰۹/۰۱53
7اجزای شعر۱۳۹۶/۰۸/۰۶14
8کلمات هم آوا۱۳۹۶/۰۷/۲۹54
9منادا و ندا۱۳۹۶/۰۷/۱۶58
10نهاد و گزاره۱۳۹۶/۰۷/۱۲58
11موصوف و صفت۱۳۹۶/۰۷/۱۲70