نکات دستوری فارسی

نکات دستوری فارسی

ردیفعنوانتاریخ انتشاربازدید
1متمّم۱۳۹۷/۰۱/۲۰7
2فعل لازم و فعل متعدی۱۳۹۶/۱۲/۰۶31
3مفعول۱۳۹۶/۱۱/۲۴37
4یاد آوری فعل ۱۳۹۶/۱۱/۰۲44
5واژه آموزی ۱۳۹۶/۰۹/۲۷68
6حروف ربط۱۳۹۶/۰۹/۰۱28
7اجزای شعر۱۳۹۶/۰۸/۰۶13
8کلمات هم آوا۱۳۹۶/۰۷/۲۹27
9منادا و ندا۱۳۹۶/۰۷/۱۶42
10نهاد و گزاره۱۳۹۶/۰۷/۱۲34
11موصوف و صفت۱۳۹۶/۰۷/۱۲51