نکات دستوری فارسی

نکات دستوری فارسی

ردیفعنوانتاریخ انتشاربازدید
1قید و انواع آن۱۳۹۸/۰۱/۲۱28
2متمّم۱۳۹۷/۰۱/۲۰240
3فعل لازم و فعل متعدی۱۳۹۶/۱۲/۰۶245
4مفعول۱۳۹۶/۱۱/۲۴258
5یاد آوری فعل ۱۳۹۶/۱۱/۰۲210
6واژه آموزی ۱۳۹۶/۰۹/۲۷246
7حروف ربط۱۳۹۶/۰۹/۰۱57
8اجزای شعر۱۳۹۶/۰۸/۰۶14
9کلمات هم آوا۱۳۹۶/۰۷/۲۹55
10منادا و ندا۱۳۹۶/۰۷/۱۶59
11نهاد و گزاره۱۳۹۶/۰۷/۱۲58
12موصوف و صفت۱۳۹۶/۰۷/۱۲73