برگزاری جلسه ی توجیهی - آموزشی و اجرای طرح شهاب

برگزاری جلسه ی توجیهی - آموزشی و اجرای طرح شهاب

دوشنبه ، 25 اردیبهشت 1396

روزدوشنبه مورخ 1396/2/25 جلسه ی توجیهی - آموزشی و اجرای  طرح شهاب با حضور مدرس کشوری، استاد حبیب زاده، برای اولیای دانش آموزان پایه چهارم در سالن اجتماعات دبستان برگزار گردید.

برگزاری جلسه ی توجیهی - آموزشی و اجرای طرح شهاببرگزاری جلسه ی توجیهی - آموزشی و اجرای طرح شهاب

برگزاری جلسه ی توجیهی - آموزشی و اجرای طرح شهاب

برگزاری جلسه ی توجیهی - آموزشی و اجرای طرح شهاب

برگزاری جلسه ی توجیهی - آموزشی و اجرای طرح شهاب