اهدای جوایز مدیریت دبستان به دانش آموزان رتبه های برتر آزمون جامع و مبتکران

اهدای جوایز مدیریت دبستان به دانش آموزان رتبه های برتر آزمون جامع و مبتکران

چهارشنبه ، 27 اردیبهشت 1396

روز چهارشنبه مورخ 1396/02/27 از طرف مدیریت دبستان به دانش آموزان برتر آزمون جامع و مبتکران هدایایی به رسم یادبود اهداء گردید.

اهدای جوایز مدیریت دبستان به دانش آموزان رتبه های برتر آزمون جامع و مبتکراناهدای جوایز مدیریت دبستان به دانش آموزان رتبه های برتر آزمون جامع و مبتکران

اهدای جوایز مدیریت دبستان به دانش آموزان رتبه های برتر آزمون جامع و مبتکران

اهدای جوایز مدیریت دبستان به دانش آموزان رتبه های برتر آزمون جامع و مبتکران

اهدای جوایز مدیریت دبستان به دانش آموزان رتبه های برتر آزمون جامع و مبتکران

اهدای جوایز مدیریت دبستان به دانش آموزان رتبه های برتر آزمون جامع و مبتکران

اهدای جوایز مدیریت دبستان به دانش آموزان رتبه های برتر آزمون جامع و مبتکران