دانش آموزان برتر مسابقات علمی بسیج کشوری

دانش آموزان برتر مسابقات علمی بسیج کشوری

روزچهارشنبه مورخ 1396/02/27 از طرف مدیریت دبستان به دانش آموزان برتر مسابقات علمی بسیج کشوری، هدایایی اهدا گردید.

دانش آموزان برتر مسابقات علمی بسیج کشوریدانش آموزان برتر مسابقات علمی بسیج کشوری

 

دانش آموزان برتر مسابقات علمی بسیج کشوری