كارگاه اختصاصى استاد ارجمند جناب آقاى دكتر قره داغى

كارگاه اختصاصى استاد ارجمند جناب آقاى دكتر قره داغى

پنجشنبه ، 16 شهریور 1396

كارگاه اختصاصى استاد ارجمند جناب آقاى دكتر قره داغى در دبستان مهرآیین

كارگاه اختصاصى استاد ارجمند جناب آقاى دكتر قره داغى

روز پنجشنبه مورخ 1396/06/16 در دبستان مهرآیین،

کارگاه اختصاصی استاد ارجمند جناب آقای دکتر قره داغی و دعوت از این سرمایه ارزشمند علمی ایران توسط مدیران مجموعه مدارس مهرآیین در راستای تحقق اهداف و تقویت اندیشه های مجموعه مدارس مهرآیین و دانش افزایی معلمان، ایشان از ایده پردازان اصلی و فعالان ارزشیابی کیفی - توصیفی و مسئول کارگروه ارزشیابی کیفی - توصیفی وزارت خانه آموزش و پرورش هستند.

كارگاه اختصاصى استاد ارجمند جناب آقاى دكتر قره داغى

كارگاه اختصاصى استاد ارجمند جناب آقاى دكتر قره داغى

كارگاه اختصاصى استاد ارجمند جناب آقاى دكتر قره داغى

كارگاه اختصاصى استاد ارجمند جناب آقاى دكتر قره داغى

كارگاه اختصاصى استاد ارجمند جناب آقاى دكتر قره داغى