برگزاری جلسه معارفه پايه های دوم، سوم و چهارم

برگزاری جلسه معارفه پايه های دوم، سوم و چهارم

سه شنبه ، 28 شهریور 1396

برگزاری جلسه معارفه پايه های دوم، سوم و چهارم

جلسه تخصصی - آموزشی پایه های دوم، سوم و چهارم، روز سه شنبه 1396/06/28 برگزار گردید. در این جلسه مسائل آموزشی دانش آموزان بیان و هماهنگی بیش از پیش بین مدرسه و اولیا برقرار گردید.

ضمناً از حضور پرمهر اولیای ارجمند مهرآیین، در جلسه تخصصی با آموزگاران، نهایت سپاس و قدردانی را داریم. امید است سال تحصیلی پرباری را با حمایت شما بزرگواران سپری نماییم.

برگزاری جلسه معارفه پايه های دوم، سوم و چهارم

برگزاری جلسه معارفه پايه های دوم، سوم و چهارم

برگزاری جلسه معارفه پايه های دوم، سوم و چهارم

برگزاری جلسه معارفه پايه های دوم، سوم و چهارم