برگزاری جشن بازگشایی مدارس

برگزاری جشن بازگشایی مدارس

پنجشنبه ، 30 شهریور 1396

برگزاری جشن بازگشایی مدارس

مهر، سرآغاز فصل علم آموزی است؛ علم چگونه آموختن!
در مهر، تلاش و ممارست و تفکر گرد هم می آیند تا علم را بیافرینند.
اول مهر، روز بازگشایی درهای قصر علم به روی جان های مشتاق است.
مهر، شاه راهی است که به دروازه های علم منتهی می شود.

با مهر، به سوی باغ سبز و پرگل علم می رویم به امید آن که با بوییدن گل های آن، آداب علم آموزی را نیز فراگیریم.
مهر، یک فرصت است؛ فرصت قدم نهادن در جاده پرپیچ و خمِ علم.
مهر، عرصه شکوفایی علم آموزی است.
سرچشمه های علم، در مهر، نهفته اند.
مهر، تداعی گر تلاش و پویایی در راه کسب علم است.
مهر، را با مهر، برای کسب آداب علم آموزی آغاز کنیم.

برگزاری جشن بازگشایی مدارس

برگزاری جشن بازگشایی مدارس

برگزاری جشن بازگشایی مدارس

برگزاری جشن بازگشایی مدارس

برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری مراجعه فرمایید.