جلسه معارفه آموزگاران پايه های پیش و اول

جلسه معارفه آموزگاران پايه های پیش و اول

دوشنبه ، 27 شهریور 1396

جلسه تخصصی - آموزشی پایه های پیش دبستان و اول روز چهارشنبه 1396/06/22 برگزار گردید. در این جلسه مسائل آموزشی دانش آموزان بیان و هماهنگی بیش از پیش بین مدرسه و اولیا برقرار گردید.

ضمناً از حضور پرمهر اولیای ارجمند مهرآیین، در جلسه تخصصی با آموزگاران، نهایت سپاس و قدردانی را داریم. امید است سال تحصیلی پرباری را با حمایت شما بزرگواران سپری نماییم.

جلسه معارفه آموزگاران پايه های پیش و اول

جلسه معارفه آموزگاران پايه های پیش و اول

جلسه معارفه آموزگاران پايه های پیش و اول

جلسه معارفه آموزگاران پايه های پیش و اول