برگزاری کارگاه آموزشی جابر بن حیان

برگزاری کارگاه آموزشی جابر بن حیان

چهارشنبه ، 12 دی 1397

برگزاری کارگاه آموزشی جابر بن حیان

روز سه شنبه مورخ 1397/10/11 کارگاه آموزشی جابربن حیان با حضور اولیا دانش آموزان شرکت کننده در جشنواره جابر بن حیان و دبیران جشنواره برگزار گردید.

برگزاری کارگاه آموزشی جابر بن حیان

برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.