اطلاعیه ی برگزاری جلسه تخصصی اولیای کلیه پایه ها با آموزگار مربوطه

اطلاعیه ی برگزاری جلسه تخصصی اولیای کلیه پایه ها با آموزگار مربوطه

پنجشنبه ، 8 آذر 1397

اطلاعیه در مورد برگزاری جلسه تخصصی اولیای پایه اول با آموزگار مربوطه

جلسه ی تخصصی  اولیای کلیه پایه ها با آموزگار مربوطه، طبق جدول زمانی ارائه شده در ادامه مطلب برگزار می گردد.

اطلاعیه ی برگزاری جلسه تخصصی اولیای کلیه پایه ها با آموزگار مربوطه

توجه:

اولیای عزیز لطفاً به موارد زیر توجه فرمایید:

1- از آوردن دانش آموزان اکیداً خودداری فرمایید.

2- در این جلسه، همکاران فوق برنامه هم حضور دارند.

3- به ساعت جلسه توجه نموده، چون جلسه رأس ساعت یاد شده شروع و پایان می پذیرد.