نمایش مهارت های حرکتی پسران مهرآیینی در حیاط پویا

نمایش مهارت های حرکتی پسران مهرآیینی در حیاط پویا

یکشنبه ، 23 مهر 1396

نمایش مهارت های حرکتی پسران مهرآیینی در حیاط پویا

از آن جایی که بازی نیاز اولیه ی کودک می باشد. پسران مقطع پیش دبستان، هر روز به حیاط پویای مدرسه می روند و مهارت های حرکتی خود را تقویت می کنند.

نمایش مهارت های حرکتی پسران مهرآیینی در حیاط پویا

نمایش مهارت های حرکتی پسران مهرآیینی در حیاط پویا

نمایش مهارت های حرکتی پسران مهرآیینی در حیاط پویا

نمایش مهارت های حرکتی پسران مهرآیینی در حیاط پویا