آشنایی نوآموزان پیش دبستان با پست

آشنایی نوآموزان پیش دبستان با پست

یکشنبه ، 23 مهر 1396

آشنایی نوآموزان پیش دبستان با پست

چهارشنبه مورخ 1396/7/23 پسران گل مقطع پیش دبستان در کلاس خود با مراحل پست آشنا شدند و با کاغذهای رنگی پاکت درست کردند و با دستان کوچک و توانمند خود یک نقاشی کشیدند و داخل پاکت گذاشتند.

آشنایی نوآموزان پیش دبستان با پست

آشنایی نوآموزان پیش دبستان با پست

آشنایی نوآموزان پیش دبستان با پست