نمایش خلاقیت نوآموزان مهرآیینی

نمایش خلاقیت نوآموزان مهرآیینی

یکشنبه ، 23 مهر 1396

نمایش خلاقیت نوآموزان مهرآیینی

روز یکشنبه مورخ 1396/7/23 پسران گل مقطع پیش دبستان یک قاب عکس بسیار زیبا، به صورت خلاقانه طراحی کردند.

و عکس خانوادگی خود را نقاشی کشیدند و آن را با پوست تخم مرغ خلاقیت و دست ورزی نمودند.

نمایش خلاقیت نوآموزان مهرآیینی

نمایش خلاقیت نوآموزان مهرآیینی

نمایش خلاقیت نوآموزان مهرآیینی

نمایش خلاقیت نوآموزان مهرآیینی