روز جهانی استاندارد

روز جهانی استاندارد

روز جهانی استاندارد

22 مهر به نام روز جهانی استاندارد نام گذاری شده است.

به همین مناسبت پسران مهرآیینی نمایشگاهی شامل کالاهایی که برچسب استاندارد دارند برگزار کردند و معلمان مربوطه توضیحات لازم را در خصوص نام گذاری روز جهانی استاندارد، تعریف استاندارد، تاریخچه استاندارد در ایران و اهمیت استاندارد ارائه دادند.

روز جهانی استاندارد

روز جهانی استاندارد

روز جهانی استاندارد

روز جهانی استاندارد

روز جهانی استاندارد

روز جهانی استاندارد