چهارمین روز از بزرگداشت هفته ملی کودک

چهارمین روز از بزرگداشت هفته ملی کودک

چهارشنبه ، 19 مهر 1396

چهارمین روز از بزرگداشت هفته ملی کودک

شعار امروزهفته ملی کودک ( چهارشنبه مورخ 1396/7/19 ) : کودک و فناوری نوینچهارمین روز از بزرگداشت هفته ملی کودک

چهارمین روز از بزرگداشت هفته ملی کودک

چهارمین روز از بزرگداشت هفته ملی کودک

چهارمین روز از بزرگداشت هفته ملی کودک