برگزاری اولین جلسه تخصصی مشاوره خانواده برای پایه های پیش دبستان و اول

برگزاری اولین جلسه تخصصی مشاوره خانواده برای پایه های پیش دبستان و اول

چهارشنبه ، 19 مهر 1396

 

روز چهارشنبه مورخ 1396/7/19 جلسه تخصصی مشاوره خانواده استاد حبیب زاده با اولیای پایه های پیش دبستان و اول برگزار گردید.

برگزاری اولین جلسه تخصصی مشاوره خانواده برای پایه های پیش دبستان و اول


برگزاری اولین جلسه تخصصی مشاوره خانواده برای پایه های پیش دبستان و اول

برگزاری اولین جلسه تخصصی مشاوره خانواده برای پایه های پیش دبستان و اول