کنفرانس فصل سوم علوم

کنفرانس فصل سوم علوم

امروز شاهد کنفرانسی زیبا از گروه بهار با عنوان   رنگین کمان و ذره بین بودیم.

اعضای گروه : آقایان علوی، ملایی ، فرخنده، بشارت و علیپور