کارگروه ریاضی

کارگروه ریاضی

امروز معلم با کمک دانش آموزان چیدمان کلاس را تغییر داد. بنا، براین شد که هریک از گروه های از قبل تعیین شده به صورت کارگروهی دور هم بنشینند.

معلم صفحات پایانی از فصل اول کتاب ریاضی را برای دانش آموزان تعیین کرد. قرار براین شد تا اعضای گروه با همفکری هم، راه حل هایی برای سوالات بیابند. بچه ها از اینکه دور هم بودند و می توانستند باهم فکری سوالات ریاضی را حل کنند بسیار خشنود و خرسند بودند.

گروه ها با برقراری نظم و آرامش به کار خود ادامه می دادند و احساس رضایت در چهره آنها و معلمشان موج میزد..