اعداد مرکب

اعداد مرکب

امروز تک تک بچه ها به پای تخته کلاس آمدند، معلم ساعتی را روی تخته کشید، سپس آینه ای از کیف خود درآورد و به دانش آموزان داد و از آنها خواست تا ساعت روی تخته را از درون آینه ببینند و بخوانند.

دانش آموزان آموزان متوجه شدند ، زمانی را  که در آینه می بینند با زمانی را که در ساعت روی تخته است تفاوت دارد.

تعدادی از دانش آموزان به راز این مسئله پی بردند و متوجه شدند که ساعت روی تخته را باید از عدد دوازده کم کننددتا به تصویر آن در آیینه برسند.