فعالیت های کلاسی

فعالیت های کلاسی

درست کردن چرتکه های آموزشی 

چرتکه های آموزشی

درست کردن حباب به کمک حباب سازهای ساخته شده توسط خردمندان کوچک مهرآیین

عکس های فعالیت فصل یکعکس های فعالیت فصل یکعکس های فعالیت فصل یکعکس های فعالیت فصل یکعکس های فعالیت فصل یکعکس های فعالیت فصل یکعکس های فعالیت فصل یکعکس های فعالیت فصل یکعکس های فعالیت فصل یکعکس های فعالیت فصل یکعکس های فعالیت فصل یکعکس های فعالیت فصل یکعکس های فعالیت فصل یکعکس های فعالیت فصل یکعکس های فعالیت فصل یکعکس های فعالیت فصل یکعکس های فعالیت فصل یک

اجرای صندلی صمیمیت

عکس های فعالیت فصل یکعکس های فعالیت فصل یکعکس های فعالیت فصل یکعکس های فعالیت فصل یکعکس های فعالیت فصل یکعکس های فعالیت فصل یک

شناخت انواع مخلوط ها و روش جداسازی مخلوط ها 

فعالیت های علومفعالیت های علومفعالیت های علومفعالیت های علومفعالیت های علومفعالیت های علومفعالیت های علومفعالیت های علومفعالیت های علومفعالیت های علومفعالیت های علومفعالیت های علوم

آموزش خرید عاقلانه و مفاهیم درآمد، هزینه و پس انداز به کمک اجرای نمایش توسّط خردمندان چهارم مهرآیین

فعالیت های علومفعالیت های علومفعالیت های علومفعالیت های علومفعالیت های علومفعالیت های علومفعالیت های علومفعالیت های علومفعالیت های علومخرید عاقلانهخرید عاقلانهخرید عاقلانهخرید عاقلانهخرید عاقلانه

درست کردن ماکت توسّط خردمندان چهارم

اجرای کنفرانس مربوط به درس هدیه های آسمانی

گفت و گو درباره ی نماز فرادی و نماز جماعت

فعالیت های علومفعالیت های علوم

تصاویر ارزشیابی عملکردی گروهی خردمندان کوچک

ارزشیابی عملکردیارزشیابی عملکردیارزشیابی عملکردیارزشیابی عملکردی

فعالیت های ماه آبان

اجرای صندلی صمیمیت و قصّه گویی خردمندان چهارم

قصه گویی خردمندان چهارمقصه گویی خردمندان چهارم

تبدیل انرژی حرکتی به انرژی گرمایی

تبدیل انرژی آب به انرژی حرکتی

تبدیل انرژی باد به انرژی حرکتی

تبدیل انرژی گرمایی به حرکتی

تبدیل انرژی صوتی به حرکتی

اجرای نماز آیات به صورت جماعت

اجرای پاورپوینت توسّط خردمند کوچک کیارش اسماعیل زاده

خواندن قصّه با لحن زیبا توسّط خردمندان چهارم

اجرای نمایش دوست خوب (بر گرفته از مجلّه دانش آموز)

درست کردن کاردستی (برگرفته از مجله دانش آموز)

ترویج خواندن کتاب و قصّه، در بین دانش آموزان به مناسبت روز فرهنگ عمومی 

آموزش درست کردن انواع مدار الکتریکی

با تشکّر و قدردانی از زحمات اولیای گرامی جناب آقای حلمی

اجرای محتوا برای درک بیشتر مفاهیم دروس

مدارهای الکتریکی که توسّط دانش آموزان درست شده

و تشخیص اجسام رسانا به کمک مدار الکتریکی

فعالیت های ماه آذر

اجرای صندلی صمیمیت

تعریف کردن داستان ضامن آهو 

اجرای پاورپوینت درباره ی انواع دماسنج ها

کنفرانس و گفت و گو درباره ی تحقیقات دانش آموزان

اجرای پاورپوینت درباره ی سبک زندگی روستایی و عشایر توسط خردمند چهارم:

سید محمد معصومی

اجرای پاورپوینت درباره ی انواع دماسنج ها توسط خردمند چهارم:

امیر ابوالفضل آتشی مناب

اجرای محتوا برای درک بیشتر مفاهیم درسی

اجرای فعالیت های مربوط به درس گرما و ماده

 

تدریس تقسیم عدد های دو یا چند رقمی بر اعداد یک رقمی به کمک دست ورزی

انجام فعالیت های مربوط به درس سنگ ها

انجام فعالیت های مربوط به درس آهن ربا

انجام فعالیت های خردمندان چهارم برای یادگیری انواع خط ها و زاویه ها 

آموزش جمع و تفریق زاویه ها به کمک دست ورزی

کار با گِل رُس 

نمایش چگونگی تشکیل سنگ های دگرگونی و همچنین چگونگی زندگی انسان های اولیّه

فعالیت درس آسمان در شب

درست کردن روزنامه دیواری توسط خردمندان چهارم

کنفرانس مراحل گوارش

شناخت میکروسکوپ و مشاهده ی سلول ها

تدریس دستگاه تنفسی و دستگاه گوارش

انجام فعّالیت های مربوط به درس بدن(2)

آموزش و رسم خط های موازی و عمود بر هم

فعالیت های مربوط به درس بی مهره ها

اجرای صندلی صمیمیت

مشاهده ی قلب گوسفند

مشاهده ی اجزای زایشی و رویشی گل