پنل کلاس 11

پنل کلاس 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

            

 

                          

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                                                                                  

                                                     

                      

                         

                

                            

        

              

      

 

                               

 

                               

                                                                   

          

 

                                                                          

 

 

                

 

 

                              

                                                  

 

 

 

 

 

   
                                 

                                                      

                                               

 

 

                                                                    

   

       

                                           

                 

                                                              

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیجان و انگیزه مثبت کیفیت آموزش را بیشتر می‌کند
سلامت نیوز: یکه‌تازی «ساسی» در خلأ شادی مدارسیجان و انگیزه مثبت کیفیت آموزش را بیشتر می‌کند
سلامت نیوز: یکه‌تازی «ساسی» در خلأ شادی مدارس