چارت اداری - آموزشی

چارت اداری - آموزشی

تصویر مشخصات
چارت اداری - آموزشی

  نام : غلامرضا

  نام خانوادگی : ذوالفقاری

  سمت : مدیر و مؤسس

چارت اداری - آموزشی

  نام : محمدحسین

  نام خانوادگی : رمضانی

  سمت : معاونت اجرائی و مشاور مدیریت

 چارت اداری - آموزشی

  نام : عباس

  نام خانوادگی : طالب پور

  سمت : معاونت اداری - مالی 

 چارت اداری - آموزشی

 

  نام : فرانگیز

  نام خانوادگی : شیرزاد

  سمت : معاونت آموزشی

چارت اداری - آموزشی

  نام : لیلا

  نام خانوادگی : صدیقی

  سمت : معاونت پرورشی

چارت اداری - آموزشی

  نام : کامیاب

  نام خانوادگی : ذوالفقاری

  سمت : معاونت تحقیق ، توسعه و پژوهش  و  مسئول دپارتمان R & D

چارت اداری - آموزشی

  نام : مریم

  نام خانوادگی : صافدل

  سمت : آموزگار پیش دبستان

چارت اداری - آموزشی

  نام : لیلا

  نام خانوادگی : زرکامی

  سمت : آموزگار پیش دبستان

چارت اداری - آموزشی

  نام : منیژه

  نام خانوادگی : تقابنی

  سمت : آموزگار پایه اول

چارت اداری - آموزشی

  نام : راحله

  نام خانوادگی : رامی

  سمت : آموزگار پایه اول

چارت اداری - آموزشی

  نام : مریم

  نام خانوادگی : صدیق

  سمت : آموزگار پایه اول

چارت اداری - آموزشی

  نام : طاهره

  نام خانوادگی : انشایی

  سمت : آموزگار پایه دوم

چارت اداری - آموزشی

  نام : میترا

  نام خانوادگی : خبازی

  سمت : آموزگار پایه دوم

چارت اداری - آموزشی

  نام : کاترین

  نام خانوادگی : بابائی

  سمت : آموزگار پایه دوم

چارت اداری - آموزشی

  نام : هاجر

  نام خانوادگی : خبازی

  سمت : آموزگار پایه سوم

چارت اداری - آموزشی

  نام : الهام

  نام خانوادگی : رضایی

  سمت : آموزگار پایه سوم

چارت اداری - آموزشی

  نام : زهرا

  نام خانوادگی : کاظمی

  سمت : آموزگار پایه چهارم

چارت اداری - آموزشی

  نام : هدی

  نام خانوادگی : جمالی

  سمت : آموزگار پایه چهارم

چارت اداری - آموزشی

  نام : شیرین

  نام خانوادگی : حسین زاده

  سمت : آموزگار پایه چهارم

چارت اداری - آموزشی

  نام : لیدا

  نام خانوادگی : خاکسار

  سمت : آموزگار پایه پنجم

چارت اداری - آموزشی

  نام : محبوبه

  نام خانوادگی : آنجو

  سمت : آموزگار پایه پنجم

چارت اداری - آموزشی

  نام : ریحانه

  نام خانوادگی : رجائی

  سمت : آموزگار پایه ششم

چارت اداری - آموزشی

 

  نام : تبسم

  نام خانوادگی : زراعت کاری

  سمت : آموزگار پایه ششم

چارت اداری - آموزشی

  نام : معصومه

  نام خانوادگی : بیگلری

  سمت : مسئول فناوری واطلاعات IT

چارت اداری - آموزشی

  نام : سارا

  نام خانوادگی : رضازاده

  سمت : کارشناس  دپارتمانIT

چارت اداری - آموزشی

  نام : بیتا

  نام خانوادگی : خداجو

  سمت : کارشناس دپارتمان  IT

چارت اداری - آموزشی

  نام : شهرزادالسادات

  نام خانوادگی : میرفیضی

  سمت : کارشناس دپارتمان  IT

چارت اداری - آموزشی

  نام : راما

  نام خانوادگی : احمدی

  سمت : مدرس زبان انگلیسی- دپارتمان زبان

 

چارت اداری - آموزشی

  نام : شادی

  نام خانوادگی : صحتی

  سمت : مدرس زبان انگلیسی- دپارتمان زبان

چارت اداری - آموزشی

  نام : شادی

  نام خانوادگی : شاملی راد

  سمت : مدرس زبان انگلیسی- دپارتمان زبان

چارت اداری - آموزشی

  نام : ماهان

  نام خانوادگی : همتی

  سمت : مدرس زبان انگلیسی- دپارتمان زبان

چارت اداری - آموزشی

  نام : فهیمه

  نام خانوادگی : سرور حقیقی

  سمت : مربی هنر-دپارتمان هنر و خلاقیت

چارت اداری - آموزشی

  نام :مارال

  نام خانوادگی : امیری

  سمت : کارشناس ارشد دپارتمانR&D

 

  نام : میلاد

  نام خانوادگی : کیاندوست  

     سمت : مربی ورزش - فوتسال و  هندبال   

                                  

  نام : پویان

  نام خانوادگی : کاظم زاده

  سمت : مربی ورزش - فوتسال و  هندبال و استعدادیابی ورزشی

 

 

 

  نام :شهرام

  نام خانوادگی : مهدی زاده

  سمت : مربی ورزش - ژیمناستیک و مهارت های حرکتی

 

چارت اداری - آموزشی

  نام :زهرا

  نام خانوادگی : نظری

  سمت : مربی بهداشت