پرینت

معرفی

 

نام: میترا

نام خانوادگی: خبازی خوش کار

مدرک تحصیلی: کارشناسی

آموزگار کلاس دوم صمیمیّت