پرینت

معرفی

نام : زهرا ( بهاره)

نام خانوادگی: عبداله زاده 

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت صنعتی و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی