پرینت

معرفی

 

به نام مهر آفرین مهر گستر

 

مهر از راه می رسد و فصل درس و مدرسه دوباره آغاز می شود و ما اینجا در کنار یکدیگر ،

دست به دست هم می دهیم تا بتوانیم یک سال تحصیلی را با خوبی و خوشی شروع

کنیم و با موفقیت ، سلامتی و رضایتمندی به پایان برسانیم .

من یک آموزگارم ! من آمده ام تا به پسرانم ، الفبای زندگی بیاموزم

 " آ " بیاموزم تا به روشنی و روانی آب ، روحشان همیشه زلال و پاکــ باشد . 

" ب " بیاموزم تا بگویم : "فقط بنده ی  خدایی" .

" د " بیاموزم تا دانا شود و " ت " تا توانا گردد .

و " ای " که ایران را خانه ی خود بداند و به آن عشــق بورزد .

و ... سکوت کلاسمان را با معنا دار کردن آوا هایی که از زبان کودکانم بیرون می آید خواهیم شکســـت .

آن ها با نگاهشان سخن می گویند و با تمام وجودشان می شنوند و با انگشتان کوچکشان

، آن چه را یاد می گیرند ، در دفتر مشقشان به یادگاری ثبت می کنند ... .

با تشکر