پرینت

چارت اداری - آموزشی

تصویر مشخصات

  نام : غلامرضا

  نام خانوادگی : ذوالفقاری

  سمت : مدیر و مؤسس


 

  نام : فرانگیز

  نام خانوادگی : شیرزاد

  سمت : معاونت آموزشی

 

  نام : لیلا

  نام خانوادگی : صدیقی

  سمت : معاونت پرورشی

  نام : کامیاب

  نام خانوادگی : ذوالفقاری

  سمت : مسئول دپارتمان تحقیق، توسعه و پژوهش  (R & D)

 

  نام : رضا

  نام خانوادگی : خارائی

  سمت : مسئول دپارتمان IT

 

  نام : مریم

  نام خانوادگی : صافدل

  سمت : معلم پیش دبستان

 

  نام : لیلا

  نام خانوادگی : زرکامی

  سمت : معلم پیش دبستان

 

  نام : سیده مریم

  نام خانوادگی : افضلی

  سمت : معلم پایه اول

 

  نام : زهرا

  نام خانوادگی : عبداله زاده

  سمت : معلم پایه اول

  نام : آسیه

  نام خانوادگی : پوریعقوب

  سمت : معلم پایه اول

 

  نام : طاهره

  نام خانوادگی : انشایی

  سمت : معلم پایه دوم

 

  نام : فاطمه

  نام خانوادگی : فدایی

  سمت : معلم پایه دوم

 

  نام : میترا

  نام خانوادگی : خبازی

  سمت : معلم پایه دوم

 

  نام : لیدا

  نام خانوادگی : خاکسار

  سمت : معلم پایه سوم

 

  نام : هاجر

  نام خانوادگی : خبازی

  سمت : معلم پایه سوم

 

  نام : سمیه

  نام خانوادگی : موسوی

  سمت : معلم پایه سوم

 

  نام : زهرا

  نام خانوادگی : کاظمی

  سمت : معلم پایه چهارم

 

  نام : فاطمه

  نام خانوادگی : اکبری

  سمت : معلم پایه چهارم

 

  نام : آرزو

  نام خانوادگی : ظهورطلب

  سمت : معلم پایه پنجم

  نام : زهرا

  نام خانوادگی : فیصل

  سمت : معلم پایه ششم

 

  نام : معصومه

  نام خانوادگی : بیگلری

  سمت : کارشناس IT

 

  نام : سارا

  نام خانوادگی : رضازاده

  سمت : کارشناس IT

 

  نام : بیتا

  نام خانوادگی : خداجو

  سمت : کارشناس IT

 

  نام : مارال

  نام خانوادگی : امیری

  سمت : کارشناس R&D

 

  نام : جواد

  نام خانوادگی : جعفری

  سمت : معلم پرورشی


 

  نام : ایمان

  نام خانوادگی : همتی

  سمت : مربی ورزش ( رشته ژیمناستیک)

 

  نام : محمود

  نام خانوادگی : مسگر

  سمت : مربی ورزش (رشته فوتبال)

 

  نام : آرمان

  نام خانوادگی : صداقت

  سمت : مربی هنر