پرینت

چارت اداری - آموزشی

تصویر مشخصات

  نام : غلامرضا

  نام خانوادگی : ذوالفقاری

  سمت : مدیر و مؤسس


 

  نام : فرانگیز

  نام خانوادگی : شیرزاد

  سمت : معاونت آموزشی

 

  نام : لیلا

  نام خانوادگی : صدیقی

  سمت : معاونت پرورشی

  نام : کامیاب

  نام خانوادگی : ذوالفقاری

  سمت : مسئول دپارتمان تحقیق، توسعه و پژوهش  (R & D)

 

  نام : رضا

  نام خانوادگی : خارائی

  سمت : مسئول دپارتمان IT